Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Vztlak na profilu křídla:
vzniká v důsledku rozdílné rychlosti proudu nad a pod profilem
vzniká v důsledku úhlu náběhu a změny teploty vzduchu nad a pod křídlem
vzniká působením Coriolisovy síly a vyrovnáváním tlaku nad a pod profilem2. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak a podtlak
výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor
vztlak, tíha a odpor3. Vztlak na profilu vzniká v důsledku:
zhuštění proudnic nad profilem, tím se nad profilem vytvoří podtlak, pod profilem se proudnice rozšíří a tím se pod profilem vytvoří přetlak
zhuštění proudnic pod profilem, tím se pod profilem vytvoří přetlak, nad profilem se proudnice rozšíří a tím se nad profilem vytvoří podtlak
náporu vzduchu na spodní stranu profilu (při kladném úhlu náběhu)4. Spirála je letový režim, při kterém:
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
nedochází k odtržení proudění5. Je možné z rychlostní poláry odečíst rychlost nejlepšího klouzání při protivětru?
ano
jen pro vítr do zad
ne6. Odtržením proudnic rozumíme:
proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu
skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě
proudnice opustí profil, po tom co opíšou jeho tvar7. Vztlak vzniká při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?
pod profilem vzniká přetlak , nad profilem podtlak, ve vzájemném poměru je 1/3 přetlaku a 2/3 podtlaku
pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak
pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, jejichž velikosti jsou stejné8. Při kritickém úhlu náběhu:
dochází k náhlému poklesu součinitele odporu
dosahuje součinitel vztlaku maximální hodnoty, při dalším zvyšování úhlu náběhu prudce klesá
dochází k prudkému nárůstu součinitele vztlaku9. Které bouřky postupují kupředu nejrychleji?
Orografické bouřky
Frontální
Bouřky z tepla10. Nebezpečné jevy spojené s bouřkou:
výstupné proudy a růst Cb - cumulonimbus oblaku
hustota oblaku, který je složen z kapalné i pevné fáze vody
silné výstupné proudy s maximem v horní polovině Cb – cumulonimbu, silná turbulence, sestupné proudy s maximem blízko základny, silná námraza, elektrické vlastnosti Cb - cumulonimbu11. Jaké meteorologické podmínky lze očekávat v mírných zeměpisných šířkách v létě nad pevninou ve středu stacionární oblasti vysokého tlaku vzduchu?
Oblačnost typu Ns
Bouřky, průzračný vzduch a silný vítr.
Slabý vítr, kouřmo.12. Rychlost větru obvykle s rostoucí výškou:
klesá
v létě stoupá, v zimě klesá
roste13. Bouřky z tepla se tvoří:
nejčastěji odpoledne a večer, v hodinách nejvyšších přízemních teplot
kdykoli
nejčastěji během noci14. Jak se pohybují vzduchové hmoty na teplé frontě?
Teplý vzduch se nasunuje pod hmoty studeného vzduchu
Teplý vzduch se nasunuje nad hmoty studeného vzduchu
Studený vzduch se nasunuje nad hmoty teplého vzduchu15. Jaký typ srážek lze očekávat na aktivní studené frontě?
Přeháňky a bouřky
Mrholení
Mírný trvalý déšť16. Směr letu a směr pohybu PK vůči zemi je
vždy shodný
shodný za bezvětří nebo při větru vanoucím přesně kolmo na směr letu
shodný za bezvětří a při větru vanoucím přesně ve směru nebo přesně proti směru letu17. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení18. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice19. Do předstartovní kontroly patří
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů20. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu
vyčkat a nezasahovat do řízení
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu21. Při silnějším větru startuji
na vrcholu kopce
v dostatečné vzdálenosti pod vrcholem kopce
tak, aby vrchlík byl zároveň s vrcholem kopce22. Osa zemská je myšlená přímka středem země kolmá na rovník. Místa, kde protíná povrch země se nazývají póly (točny). Jsou to póly:
totožné
zeměpisné
magnetické23. Dříve než v Praze vychází slunce:
v Moskvě
v Londýně
v Paříži24. Vrstevnice (izohypsy) jsou uzavřené prostorové křivky spojující místa o stejné:
nadmořské výšce
záporné výšce, tzv. hloubnice
deklinaci25. Rychlost letu zobrazená v GPS je:
pravá vzdušná rychlost
traťová rychlost
indikovaná vzdušná rychlost26. Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které:
věrně zobrazují topografickou situaci a úhly
jsou v měřítku 1 : 500 000
mají přesné úhly27. Terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd. nazýváme:
topografickou plochou
projekcí mapy
topografickou situací28. Při nouzovém přistání pilot volí vždy jako poslední možnost:
dráty elektrického vedení
parkoviště
vodní plochu29. Při srážce s jiným SLZ ve výšce 50 - 100 m nad terénem je správný postup
znovu ustálit let
vyhodit záložní padák
provést sestupný manévr30. Při sešlápnutí speed systému
má PK tendenci frontálně nebo asymetricky se zaklapnout
PK zvýší rychlost letu a je náchylnější k frontstalu nebo jednostranému zaklopení
PK zrychlí a v důsledku zvýšení rychlosti obtékání je stabilnější31. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj32. Při částečném zaklopení je správný postup
ihned zcela stáhnout řízení na nezaklopené straně, k urychlení regenerace vrchlíku
nedělat nic, na testovaném PK je vždy tato situace zcela bezpečná
maximálně se vyklonit na nezaklopenou stranu a také ji přibrzdit tak, aby nedošlo k rotaci33. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"34. Zkratka AGL u výškového údaje v letecké mapě znamená:
výšku na úrovni moře
výšku vztaženou k oblastnímu tlaku
výšku nad úrovní země35. Informace o poloze CTR, TMA, LKR, LKP je možno získat
v AIP ČR nebo platné letecké mapě
v mapě ADAC
v oficiální navigační mapě ÚCL36. Kdo může provádět výcvik na PK
pilot B, instruktor PK
pilot C, instruktor PK a instruktor PK ve výcviku
instruktor PK, instruktor PK ve výcviku37. Do zakázaného prostoru (LK P) pilot:
nesmí vletět pokud příslušný úřad nevydá zvláštní povolení
může vletět, nesmí jej však opustit
může vletět v rámci prostoru třídy G a E avšak nejvýše rychlostí 460 km/hod IAS38. Předlétávající letadlo je to, které se přibližuje k předlétávanému letadlu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než:
70 stupňů
60 stupňů
80 stupňů39. Nebezpečný prostor (LK D) je vymezený vzdušný prostor, ve kterém je ve vyhlášené době letecká činnost:
nebezpečná
omezená
zakázaná40. Při nouzovém přistání pilot volí spíše
lesní cestu
samostatný strom
hustý porost41. Volné konce jsou
vinglety
popruhy PK
nenáročná přistání42. PK nejvíce poškozuje
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr
slunce a nevhodné zabalení43. Vyberte pravdivý výrok týkající se povinnosti poskytnout první pomoc:
Povinnost poskytnout první pomoc je pouze morální, neexistuje však právní vymahatelnost.
První pomoc je povinen poskytnout každý, kdo je svědkem úrazu, bez ohledu na závažnost úrazu a hrozící nebezpečí.
Pokud dojde k těžkému úrazu, je každý povinen poskytnout první pomoc; poskytnutí pomoci však nesmí ohrozit život nebo zdraví zachránce.44. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek
šetrný transport k místu odborné pomoci45. Telefonní číslo na záchrannou službu je v ČR:
150
155
15846. Základním úkolem první pomoci při ošetření ran a oděrek je:
přiložení krycího obvazu; ránu v improvizovaných podmínkách nikdy nečistíme a cizí tělesa nevyjímáme
desinfekce rány (v nouzi i koncentrovaným alkoholem), odstranění cizích těles, přiložení krycího obvazu
odstranění případných cizích těles výplachem, desinfekce okolí rány a přiložení krycího obvazu47. Pokud je zřejmé, že bude nutný zásah záchranářského vrtulníku, voláme v ČR přednostně číslo:
155
1210
11248. „Lapavými dechy“ se rozumí:
nápadně hlučné nádechy v rychlém tempu; tyto nádechy jsou typické pro rozvíjející se šokový stav
nápadně rychlé, ale mělké a tiché dýchání, typické pro pacienta s překážkou v dýchacích cestách
jednotlivé nádechy v nápadně dlouhých intervalech u postiženého v bezvědomí; tyto nádechy jsou typické pro zástavu oběhu49. Vyberte správné tvrzení, týkající se improvizovaného transportu:
Pokud to není nutné, pacienta netransportujeme a vyčkáme příchodu odborné pomoci.
Při improvizovaném transportu je nejdůležitější, aby postižený byl během celého transportu v poloze mírně hlavou dolů.
U improvizovaného transportu záleží především na rychlosti, šetrnost není prioritou.50. Resuscitaci (oživování) je potřeba provádět tehdy, pokud postižený:
nereaguje a nemá hmatný puls na krční tepně (stav dýchání není podstatný)
nereaguje, nehýbe se a nedýchá, nebo jsou vidět jen „lapavé“ nádechy
nereaguje a nehýbá se, bez ohledu na stav dýchání (laik není stav dýchání schopen spolehlivě posoudit)