Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Vztlak na profilu křídla:
vzniká v důsledku úhlu náběhu a změny teploty vzduchu nad a pod křídlem
vzniká působením Coriolisovy síly a vyrovnáváním tlaku nad a pod profilem
vzniká v důsledku rozdílné rychlosti proudu nad a pod profilem2. V okamžiku vlétnutí do klesavého proudu se úhel náběhu:
zmenší
nezmění
zvětší3. Vztlak vzniká při obtékání profilu v důsledku vytvoření rozdílu tlaků nad a pod profilem. Jaký tlak je pod a nad profilem a jaký je při běžných úhlech náběhu poměr jejich velikostí?
pod profilem vzniká podtlak, nad profilem přetlak, který je asi třikrát větší, než podtlak
pod profilem vzniká přetlak, nad profilem podtlak, jejichž velikosti jsou stejné
pod profilem vzniká přetlak , nad profilem podtlak, ve vzájemném poměru je 1/3 přetlaku a 2/3 podtlaku4. Klouzavost vůči zemi se:
změní při změně hmotnosti
fouká-li vítr nezmění, protože efektivní nosná plocha zůstává stejná
změní, fouká-li vítr5. Spirála je letový režim, při kterém:
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky
nedochází k odtržení proudění6. Přetažení PK je:
když pilot PK přebrzdí
razatní sešlápnutí speed systému
častá chyba při startu, pilota PK předběhne7. Optimální klouzavostí lze letět při:
jednom úhlu náběhu
dvou úhlech náběhu
kritickém úhlu náběhu8. Tětiva profilu je:
přímka spojující střed náběžné hrany profilu s odtokovou hranou profilu
přímka rozdělující profil v polovině jeho tloušťky na dvě stejně velké části
čára spojující středy kružnic vepsaných do profilu9. Kdy je ve střední Evropě největší pravděpodobnost výskytu bouřek z tepla?
Pozdě ráno
Okolo půlnoci
Poledne, odpoledne10. Relativní vlhkost vzorku vzduchu je 50%. Jak je relativní vlhkost tohoto vzduchu ovlivněna změnami množství vodních par v něm obsažených?
Není ovlivněna změnami množství vodních par
Zvyšuje se ze zvětšujícím se množstvím vodních par
Je ovlivněna pouze teplotou11. Jaké jsou kromě sil způsobující výstup vzduchu další dvě podmínky nutné pro vytvoření bouřky?
Stabilní podmínky a vysoký tlak vzduchu
Nestabilní podmínky a nízký tlak vzduchu
Nestabilní podmínky a vysoký obsah vlhkosti12. Se studenou frontu I. druhu jsou obvykle spojeny nebezpečné jevy:
pouze nízká oblačnost vrstevnatého typu
silný nárazovitý přízemní vítr
oblaka Cb - cumulonimbus na čele fronty ukrytá v nízké vrstevnaté oblačnosti, turbulence a námraza13. Pokud pilot PK nebo MPK před sebou zjistí bouřkový oblak s húlavou, pro další bezpečný let provede:
změní trať letu a pokusí se vyhnout bouřce v bezpečné vzdálenosti
oblast bouřkového oblaku podletí
neprodleně přistane na nejbližší vhodné ploše14. Nasycená adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu:
0,65 °C/100 m výšky
1,00 °C/100 m výšky
0,60 °C/100 m výšky15. Nejčastější směr větru v údolí způsobený termickými efekty je směrem:
Během noci z kopce
Během dne ke kopci
Během dne z kopce16. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem17. Směr letu a směr pohybu PK vůči zemi je
shodný za bezvětří nebo při větru vanoucím přesně kolmo na směr letu
shodný za bezvětří a při větru vanoucím přesně ve směru nebo přesně proti směru letu
vždy shodný18. Při vlétnutí do stoupavého proudu
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení19. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall
spirála, full-stall a b-stall
spirála, negativní zatáčka a b-stall20. Co znamená populární termín "negativní zatáčka"
symetrické přetažení
spirála
asymetrické (jednostranné) přetažení PK21. "B" stall provedu
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením zadních popruhů22. Poloha zeměpisného a magnetického pólu:
není shodná
magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
totožná23. Zeměpisný poledník je:
část kružnice, jejíž rovina je kolmá na zemskou osu
kružnice kolem zeměkoule
polovina poledníkové kružnice24. Srovnávací navigace spočívá v:
srovnávání údajů navigačních přístrojů (GPS) s mapou
srovnávání vypočtených časů se skutečností
srovnávání terénu s mapou a opačně25. Terénní útvary jako jsou lesy, louky, jezera, hrady, silnice, železnice atd. nazýváme:
topografickou situací
projekcí mapy
topografickou plochou26. Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:
pozorně prohlížet terén pod letadlem
vyhledat a určit několik orientačních bodů
soustředit pozornost na jeden orientační bod27. Horizontální rychlost se udává:
ve stopách
v uzlech
v km/hod, v MPH, v uzlech (kts)28. Při nouzovém přistáním upřednostním
stromy
vodu
budovy29. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru30. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu31. Při přefouknutí přes kopec je nejbezpečnější
použiji záložní padák, závětrná turbulence jej ovlivňuje daleko méně
letět po větru přes rotor co nejdál na místo kde můžu alespoň nějak v pořádku přistát
zvětším maximálně plošné zatížení tak že udělám velké uši a proletím turbulence32. Při asymetrickém zaklopení má PK tendenci
přejít do strmého pádu, proto je nutné v čas tomu zcela předejít
setrvat v přímém letu, za vše ostatní vždy může pilot
rychle zatáčet na zaklopenou stranu a následně rotovat nebo postupně obnovit přímý let33. Pro nácvik létání nouzových režimů nad vodní plochou se vybavíte
plovací vestou a světlicí
plovací vestou, oranžovou helmou a lehkou obuví
plovací vestou, nožem na odříznutí padákových popruhů34. Definice dohlednosti zní:
dohlednost dopředu z kabiny letadla za letu daná meteorologickými podmínkami a vyjádřená v jednotkách délkové míry
schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci z kabiny letadla za letu
schopnost vidět a rozeznávat význačné neosvětlené předměty ve dne a světla v noci určená atmosférickými podmínkami a vyjádřená jednotkami vzdálenosti35. Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen
předem zkoordinovat svůj přílet nebo odlet se stanovištěm AFIS nebo provozovatelem letiště
předem zkoordinovat svůj přílet nebo odlet s majitelem letiště
dodržet pro odlet nebo přílet pravidla vyhýbání36. Předpis LAA, který upravuje pravidla létání PK v ČR se nazývá
ZL - 3
ZL - 1
PL - 237. Zkratka AGL u výškového údaje v letecké mapě znamená:
výšku na úrovni moře
výšku nad úrovní země
výšku vztaženou k oblastnímu tlaku38. Výškoměr nastavený na hodnotu QFE letiště ukazuje po přistání na letišti:
nadmořskou výšku prahu VPD tohoto letiště
nadmořskou výšku vztažného bodu letiště
nulovou výšku39. Prostor třídy G sahá v ČR do výšky
300 m AGL
300 m AMSL
300 m STD40. Minimální letová dohlednost ve vzdušném prostoru třídy E je:
1,5 km
5 km
8 km41. Volné konce jsou
nenáročná přistání
vinglety
popruhy PK42. PK nejvíce poškozuje
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr
slunce a nevhodné zabalení43. Chceme-li zastavit krvácení zaškrcením, pak platí zásada:
„když už zaškrtit, tak pořádně“
„škrtidlo musí bolet“
„škrtidlo nesmí bolet“44. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout45. Při improvizovaném transportu postiženého v bezvědomí:
musí být transport co nejrychlejší
nezáleží na šetrnosti, protože postižený v bezvědomí necítí bolest
musíme zvláště dbát na šetrnost a stabilizaci hlavy při transportu46. Pokud použijeme škrtidlo, ale rána stále krvácí:
musíme škrtidlo víc utáhnout
přiložíme přes škrtidlo tlakový obvaz
škrtidlo povolíme a zvedneme postiženou končetinu nahoru47. Mobilní telefon by měl mít pilot za letu:
vypnutý, protože letecké předpisy zakazují používání mobilních telefonů za letu
nejlépe v kapse sedačky, aby nemohlo dojít k úrazu těla při nehodě
umístěný tak, aby na něj dosáhl v jakékoliv poloze těla48. Signalizace, kterou osoby na zemi ruší potřebu přistání záchranného vrtulníku, se provádí:
jednou rukou vztyčenou nad hlavou a druhou mírně rozpaženou (parafráze písmene N)
máváním jakýmkoliv předmětem červené barvy
rytmickým rozpažováním a připažováním s dlaněmi obrácenými vzhůru49. Ošetření ran a fixace zlomenin se u postiženého s úrazem v rámci první pomoci provádí:
vždy prioritně u jakékoliv rány a u jakékoliv zlomeniny
jen tehdy, pokud není postižený ohrožený poruchou základních životních funkcí
vždy, pokud jde o zející (hluboké) rány a/nebo otevřenou zlomenu50. Postižený během výstupu na kopec náhle zkolaboval, leží, nehýbe se, asi 1x za dvacet sekund se zhluboka nadechne. Jiný svědek příhody se mezi tím pokouší vyhmatat postiženému tep na krku a hlásí, že cítí slabý, „nitkovitý“, rychlý tep. Je potřeba přivolat pomoc a ihned:
Zahájit dýchání z plic do plic, protože tato frekvence je příliš nízká. Nepřímou masáž neprovádíme, protože pokud dýchá a je cítit tep, nemůže jít o zástavu oběhu a masáž by naopak mohla vést k poranění plic.
Zahájit resuscitaci. Tzv. "lapavé dechy" jsou typické pro náhlou zástavu oběhu. Hmatání tepu laikem je nespolehlivé a nepoužívá se pro velký výskyt chyb - zachránce cítí svůj vlastní tep.
Otočit postiženého do „stabilizované“ polohy, protože hrozí riziko vdechnutí zvratků.